Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
Ка̄ӣдӯ Бо̄турвэдя̄ннюӈун кухӣмнӣл этэетчэчэ̄л.
дя̄ндыгӣ инэӈӣлдӯвэр корабльдӯ бихӣ…
…ю̄рдя̄р дю̄р ты̄хинча бэел суручэ̄л,дя̄нты̄хинча эмэ̄нмучэ̄л. Бэгин-кэ кухӣ…
Тарилдӯдя̄нодё̄кӣчил дукувча̄л бичэ̄тын, Сэвэк…
Нуӈартын,дя̄нумун сӣнмавча̄л алагӯвумнӣл тадук…
Нав омолгин Ӣсӯсдя̄ндю̄р Исраиль бэелдӯн тар илитчача̄л…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59