Частотность: 0,095% (115 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ня̄н (3), омолгилин (3), анӈанӣл (2), анӈанӣлва (2), бичэ̄л (2), бэгин (2), бэел (2), городтула̄ (2), умун (2), упкат (2), 400 (1), авдӯча̄ра (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бичэ̄ (3), нуӈан (3), бэел (2), дя̄н (2), исраиль (2), няма̄ (2), умун (2), авирон (1), алагӯвумнӣн (1), анача̄ (1), анӈанӣлва (1), асия (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. два[NUM]-NOM
  2. дом[N]:cn-ATTR[A]-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Нуӈан упкатдю̄ранӈанӣчӣлва, тарилдук нэкургӯлвэ-…
…н Корнилийдук суручэ̄лэ̄н, Корнилий,дю̄рбо̄ка̄рви, умун нуӈанма̄н ая̄врӣ, С…
…ин Самсон дю̄ оёво̄н дявӯчадярӣлвадю̄ртурулва ча̄скӣ анача̄, гунденэ: «Пи…
Нав омолгин Ӣсӯс тар городтула̄дю̄рИсраиль бэелвэ̄н ичэнэ̄дэ̄тын уӈчэ̄.
…чэрэктын, умнэ̄т багдарӣн тэты̄чӣлдю̄рбэел нуӈартын дюлэдӯтын ичэвчэ̄л.
Амут хӯлӣдӯндю̄рдявил бичэ̄л, умун дяв Симонӈӣ бичэ…
…дӯн бихӣл, дю̄ оёво̄н угирчэдерӣлдю̄ртурул сигдылэ̄дӯтын иливча̄л.
(скрыть контекст)

Форма дю̄р встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Букатырь (2012)1
Омо̄сов-брудя̄га (2012)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)110
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
Итого114