Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…нӣ Бо̄тур тарӈаха̄ Лиддадӯ, Иоппиядагадӯнбихӣ городтӯ, бичэ̄.
…экӣ дю̄дӯн бихӣл бэел Гуде̄й уркэдагадӯнтэгэтчэвкӣ, мэӈукэ̄рэ гэлэ̄девкӣ д…
Ӣсӯс тэлэвчэ̄ дӯннэндагадӯнмо̄л, чӯкал балдыдяча̄тын.
Исраиль бэелин Синай гунмурӣ урэдагадӯнурӣнчэ̄лэ̄тын, Моисе̄й урэлэ̄ тӯкт…
…ин путэвчэ̄вэ дёромовкӣ — тар хоктодагадӯнтыкчэ̄л чӣмэлвэ урэчэ̄.
…ю̄н тулгидэ̄дӯн бо̄ка̄рнӯн гулувундагадӯнсилӯтчача̄.
…бидерӣл хунӣл мӯлэкӣт ю̄ктэӈитындагадӯнилитчам.
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59