Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Бӣ уркэдагадӯн, илитчана, коӈкодём: ӈӣ-дэ̄ Минӈӣ…
Тар инэӈӣлдӯ Виплее̄мдагадӯнэтэечимнӣл бе̄рулвар этэетчэчэ̄л.
… хэкумэдӯн, Авра̄м пала̄ткави уркэндагадӯнтэгэтчэчэ̄.
…кса̄, городтула̄ суруксэ̄, мӯлэкӣтдагадӯничэнэлӣви Бэелӣ бэелдӯ улгучэ̄нчэ…
…а̄дярӣ Саултыкӣ дагамакса̄л, дылиндагадӯндӯннэдӯ тыпкэвчэ̄ гидава ичэчэ̄л.
Авра̄м Мамре гунмурӣ мо̄сагдагадӯнбилчэ̄, тадӯ Бэгиндӯ хулгакӣтъя о…
…ей дю̄ла̄н колесницат эмэксэ̄, уркэндагадӯнилча̄.
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59