Частотность: 0,035% (43 употребления)

Наиболее частые левые соседи: упкат (2), хэгды (2), бе̄га (1), бихӣ (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯдэ̄тын (1), бэгсэлдулэ̄вэр (1), бэел (1), городтула̄ (1), гунмурӣ (1), гэрбӣн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бихӣ (2), агиды (1), арктика (1), ахӣӈа̄ткачӣн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄л (1), бэеӈилин (1), бэрилвэр-вэл (1), гумэ̄тчэчэ̄ (1), гэрбӣчӣ (1), дёломол (1), дю̄ви (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. город[N]:cn-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тарлаха хирурӣ Илийгородуркэн дагадӯн бихӣ хоктодӯ тэгэтч…
Нады̄ бе̄га о̄ча̄ла̄н, упкат бэелгороднэптэкэдӯн умунупчэ̄л.
…эгсэлин, Павелва Силанӯн дявакса̄л,городхэгды нэптэкэлэ̄н бэгсэлдулэ̄вэр эмэ…
…ча̄ла̄тын, Иерихо̄н тэгэмэ̄рин упкатгородуркэлвэ̄н сомивка̄нча̄н.
…уӈан Апиныдук Коринпала̄ эмэчэ̄, таргородРим империядӯн со̄мат са̄врӣл горо…
Урэ оёдӯн о̄вча̄городо̄н-кат эхӣ ичэврэ эӈэ̄тын бирэ.
… илан инэӈӣл ӣлтэнчэ̄лэ̄тын, Павелгородиудеилин бэгсэлвэтын э̄рӣчэ̄.
(скрыть контекст)

Форма город встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)39
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого43