Частотность: 0,055% (67 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тадӯ (3), алагӯвумнӣ (1), алагӯмнӣ (1), арчакса̄ (1), ахӣткӣ (1), бивкӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бодонол (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэркэвэтын (1), ге̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈандӯн (3), алагӯвумнӣ (2), доколо̄к (2), нуӈартын (2), ала̄тчарӣдуктын-да̄ (1), а̄нӈавка̄нча̄ (1), ба̄дяӈа̄с (1), ба̄нэн (1), бэел (1), бэелин (1), гайка̄нча̄ (1), гунчэ̄ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

бо̄турумунупчэ̄л бэелтыкӣ гунчэ̄: «Эхӣлэ…
Симонбо̄туролломо̄нови гунчэ̄, хуӈтул алагӯвум…
…иядӯ бихӣл Киристо̄спа тэде̄дерӣлбо̄турнуӈардула̄тын хима̄т эмэдэ̄н гундэ̄т…
Тэ̄лӣбо̄турӢсӯс гуннэвэ̄н тӯрэ̄рвэ̄н дё̄нча̄…
Эрэ̄ до̄лдыкса̄,бо̄турмӯлэ̄ хэтэкэнчэ̄, элбэскэ̄тчэнэ, ху…
Тадӯбо̄турхэгдыгӯ хирурӣ дю̄н тулгидэ̄дӯн б…
бо̄турИоа̄ннӯн Сэвэкӣ дю̄ла̄н ӣдерӣвэт…
(скрыть контекст)

Форма бо̄тур встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)64
Итого64