Частотность: 0,078% (94 употребления)

Наиболее частые левые соседи: тар (6), ахӣ (2), ӣсэ̄ (2), нуӈанма̄н (2), авгаранави (1), бадялакӣнӯн (1), бӣ (1), бидечэ̄ (1), бэедӯ (1), ганан (1), ге̄-ка (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (3), ахӣ (2), бидерэн (2), нуӈандӯн (2), тэгэтчэрэн (2), улӣсэ̄ (2), ахӣнан (1), бӣ (1), бихим (1), бӯчэ̄ (1), бэгиндӯн (1), бэе (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…сон-ка тэде̄вэ гундэ̄ви эчэ̄ эе̄ттэ.ахӣ
…а̄нтада̄ви ко̄талӣн гада̄ви эмэчэ̄.ахӣ
…̄л урэдӯтын-ӈӯ, Иерусалӣмдӯ-гӯ?ахӣ
… ахӣ эды̄чӣ бинэдукин, Давид эӈэ̄тахӣлара бичэ̄.
…э̄: «Минӈӣ бэгинми, минэ мула̄нкал!ахӣ
Тар ахӣ улӣсэ̄ тар куӈака̄нмэ.ахӣ
…авипа — тар «гивчэ̄н») ахӣ бидечэ̄.ахӣ
(скрыть контекст)

Форма ахӣ встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)51
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)6
Итого65